ਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁਬਈ ਤੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *