ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਟੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਲੋੜ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀ ਇਸਦੇ ਪੱਤੇ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *