ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ… ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਦਾ ਖੋਲੇ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *