ਸਚਿਨ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਾਂ ਜਾਣਕੇ ਚੌਂਕ ਜਾਵੋਂਗੇ !!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *