ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *