ਹੱਸ ਹੱਸ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਦੇਖ ਕੇ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *