😂ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ😂

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *